Vítáme Vás na www stránkách firmy E-SOFT, spol. s r.o., kde můžete nalézt základní informace o našem softwarovém produktu IESWIN.

E-SOFT, spol. s r.o., Bubeníčkova 38, 615 00 Brno, Tel.:  545 230 029, ies@esoft.cz

    INTEGROVANÝ EKONOMICKÝ SYSTÉM IESWIN

       software pro vedení ekonomických agend v podvojném účetnictví

  E-SOFT®, spol. s r.o., Bubeníčkova 38, 615 00 Brno, tel.: 545 230 029, e-mail: ies@esoft.cz,, DIČ: CZ44013710,

   
     Produkty
    > IESWIN
    > IESWIN LIGHT
    > IESWIN START
    > Moduly systému
    > Moduly Plus
    > Mzdy
 

Ceníky

 

Služby a podpora

 

Objednávka

 

Ke stažení

 

E-SOFT

 

Produkty - Moduly systému

 

Modul Účetnictví

  Koncepce zpracování účetnictví v modulu Účetnictví vychází a plně respektuje potřeby účetních - přehledný účetní doklad s neomezeným počtem řádků, snadná a komfortní práce s dokladem, bezbariérové opravy a změny, účtování do více účetních období (hospodářských roků) současně. Dle charakteru účetní jednotky je nastaven dodávaný vzorový účtový rozvrh (s povinností auditu, bez povinnosti auditu, rozpočtové a příspěvkové organizace, strany a nadace). Účtový rozvrh lze dle potřeby upravit a doplnit (tak jako každý jiný číselník) i během pořizování účetních dokladů. Účtování je možné ve střediskovém členění i na zakázky. Při pořizování účetního dokladu lze využít přímé nahlédnutí a předplnění z Knih faktur vydaných i došlých s automatickým zápisem  úhrady do knihy faktur, nahlédnutí a předplnění  ze saldokonta, okamžité zjištění stavu bankovního účtu, kopie účetních dokladů, a další funkce.

 

  Součástí modulu je automatizované otevírání, uzavírání účetních knih, podrozvahová evidence, účtování v cizích měnách a řada kontrolních funkcí. Všechny funkce jsou vratné s možností případných následných oprav. Účetní doklady, které vznikly při pořizování prvotních dokladů v ostatních modulech systému, jsou po integraci (přenosu) do modulu účetnictví automaticky zahrnuty do výstupních sestav. Výstupní sestavy je možné před tiskem prohlédnout. Výstupní sestavy lze vytvořit  dle řady různých kriterií jako období, druh dokladu (účetní deník), sumární, střediskové, dle obchodního partnera atd. Lze zpracovat Cash Flow, Plán nákladů a výnosů. Statistické výkazy jsou k dispozici i v cizích jazycích.

  Saldokonto je součástí modulu Účetnictví a umožňuje dle potřeby uživatele kterýkoliv účet sledovat jako saldokontní. Zpracování saldokonta je možné jak v reálném čase, tak i zpětně. Párování i zrušení příznaku párování probíhá automatizovaně i manuálně, je možné provádět vzájemné zápočty závazků a pohledávek, párování saldokonta s automatickým proúčtováním rozdílů, které je vhodné též k zúčtování kursových rozdílů. Možný je převod saldokontních položek na jiný účet saldokonta (např. pro sledování nedobytných pohledávek apod.)  Saldokonto obsahuje řadu přehledů a rekapitulací v nejrůznějším členění.

 

  Zaúčtování DPH ve všech modulech systému probíhá zcela automatizovaně dle zadání sazby daně a druhu zdanitelného plnění v prvotních dokladech. DPH z automaticky vygenerovaných předkontací po integraci (přenosu) účetních dokladů do modulu Účetnictví je automaticky zahrnuta do evidenčních sestav i do formuláře DPH. Výstupní sestavy plně splňují zákonné požadavky na evidenci DPH. V souladu se zákonem a jeho novelami je řešeno mimo jiné zaúčtování JCD, vrácení daně zahraničním fyzickým osobám, uplatnění daňových dobropisů dle data doručení plátci, evidence zjednodušených daňových dokladů, daňových dobropisů, daňových vrubopisů.

 

Modul Sklad

 

  Modul Sklad zahrnuje všechny základní operace z oblasti skladové evidence - příjem, výdej, prodej, převod mezi sklady, cenová nabídka, rezervace, objednávka, inventura atd. Evidence zásob je možná způsobem A i B, každý pohyb zásob může být spojen s automatickým vytvořením odpovídající účetní předkontace, účetního dokladu dle definovaného zadání. Zásoby mohou být oceněny buď skladovou cenou  konstantní nebo průměrovanou (vážený aritmetický průměr). Program umožňuje rozpouštění nákladů souvisejících s pořízením zásob na jednotlivé skladové karty  ihned při příjmu nebo také dodatečně. Je možné vést až 9999 skladů, běžný, celní, operativní, místně odloučený sklad.

  Položka zásob je označena až 14-místným číslem karty a může být dále členěna až 20-místným číslem šarže a lze použít alfanumerické znaky. Na skladové kartě lze mimo řadu jiných údajů uvést až 10 prodejních cen a to i v cizí měně. Při prodeji  lze vycházet z prodejní ceny s DPH či bez DPH, lze stanovit  i výši obchodní přirážky (marže). Slevy nebo přirážky lze poskytnout na celý skladový doklad i na jednotlivé položky dokladu, je možné poskytnout množstevní i dodatečné slevy. Pro obchodního partnera lze stanovit dohodnutý typ prodejní ceny a případnou slevu přímo v číselníku ( adresáři) obchodních partnerů. Zadané údaje se pak při prodeji automaticky předplňují. Odběrateli lze zadat též individuální ceník. Při prodeji za hotové je možné přímým  vstupem z modulu Pokladna vytvořit prodejku nebo prodejky vytvořené v modulu Sklad v modulu Pokladna dodatečně proúčtovat, Obojí postup je spojen s automatickým vytvořením příjmového pokladního dokladu a s přímým zápisem do pokladního deníku. Při fakturaci ze skladu lze přímým vstupem z modulu Fakturace zařadit do faktury již vytvořený skladový doklad, popř. skladový doklad přímo vytvořit.

  Řešeno je sledování rezervací (objednávek odběratelů) a jejich plnění i doplnění zásob vlastní objednávkovou činnosti  a to jak  v návaznosti na stanovenou minimální zásobu na skladové kartě, tak na pokrytí přijatých objednávek (rezervací) odběratelů. Výdej ze skladu je možný i na zakázky. Je řešen převod (příjem, výdej) i mezi místně odloučenými sklady. Skladové doklady lze pořizovat v cizích měnách.

 

  Výstupní sestavy  umožňují sledování a vyhodnocování pohybů zásob dle období (s přesností na dny), dle karet zásob i dle obchodních partnerů. Lze zobrazit karty bez pohybu v daném období, zjistit hodnotu zásob na skladě i v prodejních cenách. Statistika a rekapitulace prodeje sleduje řadu různých kriterií včetně sledování výše obchodní marže, popř. výše poskytnutých slev, odebraného množství zákazníkem za dané období atd.

Modul Fakturace

 

  Modul Fakturace umožňuje vystavovat faktury daňové doklady, zálohové faktury, komunikovat s modulem  Pokladna při vystavení faktury za hotové, komunikovat s modulem Sklad (vystavovat prodejky, rezervace, cenové nabídky, respektive připojovat již vystavené doklady), stornovat faktury, provádět účetní předkontace faktur, provádět přenos (integraci) dat – účetních dokladů do modulu Účetnictví, tisknout vystavené faktury,  knihu vydaných faktur v mnoha formách,  v různém třídění a za různá období, sledovat zápočty zálohových faktur, předpokládané úhrady faktur, přehled  nezaplacených faktur po datu splatnosti a vystavovat upomínky.

 

  Pro fakturování opakovaných činností  je určena funkce fakturačních  položek,  kdy je možné pak následně sledovat výši fakturace dle jednotlivých položek za dané časové období (využití pro fakturaci  prací, služeb nebo např. letenek u cestovních kanceláří apod.). Pravidelné opakované pořizování většího množství stále stejných faktur umožňuje funkce dávkové generování faktur (např. pro nájemné apod.)

 

  Faktura obsahuje standardní údaje, které jsou předepsány pro daňový doklad. Fakturovat je možné i v cizí měně a to i v tuzemsku. Během vytváření faktury je možno pracovat s adresářem odběratelů včetně zobrazení informace o platební kázni obchodního partnera. Výše DPH se vypočítá automaticky stanovením procentní sazby, popř. druhu zdanitelného plnění (např. pro sledování daňových dobropisů apod.). Vypočtenou částku DPH lze i upravit (ocení účetnictví firmy). Lze fakturovat na zakázky i na střediska, automaticky vygenerované účetní doklady lze případně upravit a to i následně.

 

  Při zápočtu zálohových faktur může být provedeno více zápočtů záloh do jedné běžné faktury a to i dílčí zápočty. Úhrady faktur  i částečné se do knih faktur doplňují buď zcela automaticky přímým vstupem do knihy faktur při pořizování účetního dokladu nebo pokladního dokladu nebo přenosem z účetních dokladů,  popř. editací.  Na nezaplacené faktury lze vystavit až 4 úrovně upomínek. Modul obsahuje i podklady pro penalizaci.

Modul Likvidace faktur došlých

 

  V modulu Likvidace faktur došlých lze zpracovávat došlé faktury zálohové i daňové doklady, tuzemské, zahraniční i v cizí měně, řešena je i likvidace JCD. Lze definovat libovolný počet knih faktur s individuální předkontací pro každou z nich, definovat předkontace opakujících se fakturačních případů. V knihách faktur došlých jsou sledovány úhrady faktur (i částečné) automaticky přenášené z ostatních modulů, vyhodnocení je možné i dle obchodního partnera. Program umožňuje zápočty zálohových faktur (i částečné), včetně sledování jejich čerpání. Příkazy k úhradě lze vystavovat z faktur došlých i vlastní editací s využitím nápovědy z číselníku externích adres. Faktura je automaticky zablokováno proti opakovanému vytavení příkazu k úhradě. U faktur za hotové je možné na úhradu vystavit automaticky pokladní doklad s přímým zápisem do pokladního deníku v modulu Pokladna. Při likvidaci faktury jsou k dispozici informace o platební kázni.

 

  Knihu faktur došlých lze tisknout v mnoha formách,  v různém třídění a za různá období, sledovat zápočty zálohových faktur, předpokládané úhrady faktur, přehled nezaplacených faktur po datu splatnosti,  rekapitulace fakturace dle dodavatele, inventarizace závazků.

 

Modul Pokladna

 

  V modulu Pokladna lze vést libovolný počet pokladen, a to i pokladny valutové, kde lze použít automatizované proúčtování kursových rozdílů. Pro opakujících se pokladní případy lze definovat jejich předkontace, úhrady faktur je možné předplnit přímo z knih faktur (dosud nezaplacená částka s variabilním symbolem a předkontací), u zjednodušených daňových dokladů je DPH automaticky rozpočítána. Je možné vrácení DPH zahraničním fyzickým osobám. Pokladní doklad má prakticky neomezený počet řádků, jsou možné opravy, rušení, storna dokladů, při pořizování pokladního dokladu je k dispozici informace o stavu hotovosti v pokladně. Lze sledovat  platby fyzickým osobám pro potřeby finančních úřadů.

 

  Pokladní deník má několik variant (s účelem platby, plátcem, dokladový, položkový, valutový, valutový s kurzem) a vytváří se ze všech pokladních dokladů nebo pouze za zadané období. Modul Pokladna může být instalován i zcela samostatně.

Modul Majetek

 

  K evidenci a zúčtování hmotného a nehmotného majetku včetně jeho operativní evidence je určen modul  Majetek. Umožňuje automatizované zpracování účetních i daňových odpisů, všechny potřebné varianty daňového i účetního odepisování dávkovým způsobem i za jednotlivé karty majetku. Lze evidovat účetní i neúčetní změny na majetku s jejich automatickou předkontací účetních změn dle nastavených číselníků pohybů a typů majetku. Účetní předkontace jsou uživatelsky editovatelné. Majetek lze také sledovat i dle středisek a míst umístění majetku. K dispozici jsou standardní tiskové sestavy (rekapitulace majetku, inventurní seznam, odpisový plán i víceletý, přehled odpisů apod.) v různým variantách, účetní předvaha a volitelné sestavy, které si může uživatel vytvářet dle svých potřeb.